Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Declarația politică a reuniunii la nivel înalt privind îmbunătățirea siguranței rutiere globale „Orizontul 2030 pentru siguranța rutieră: asigurarea unui deceniu de acțiune și de punere în aplicare”

Miniștrii și alți reprezentanți ai statelor și guvernelor se întâlnesc în cadrul Organizației Națiunilor Unite în data de 30 iunie și 1 iulie 2022, pentru o reuniune la nivel înalt, cu accent special pe îmbunătățirea siguranței rutiere la nivel mondial. Iată câteva puncte din declarația ce urmează a fi adoptată:

 1. Miniștrii și alți reprezentanți ai statelor și guvernelor reunite la întâlnirea de înalt nivel din 30 iunie și 1 iulie cu scopul îmbunătățirii siguranței rutiere la nivel global recunosc faptul că siguranța rutieră reprezintă o prioritate de dezvoltare, o problemă de sănătate publică majoră în special în țările cu venituri mici și medii, unde peste 90% din decesele și rănirile din trafic se petrec ca urmare a creșterii nivelului de trafic și a expansiunii rapide a infrastructurii;
 2. Reafirmă decizia adoptată de Adunarea Generală de a invita Organizația Mondială a Sănătații (OMS) să lucreze în strânsă cooperare cu comisiile regionale ale Națiunilor Unite și să coordoneze acțiunile în domeniul siguranței rutiere din cadrul sistemului Națiunilor Unite;
 3. Recunosc extraordinara povară globală pe care o reprezintă accidentele rutiere pentru societate, atât în ceea ce privește suferința umană, cu 1,3 milioane de decese care ar fi putut fi prevenite și un număr estimat de 50 milioane de răniri în fiecare an, cât și în privința costului pentru fiecare țară, acesta fiind de 3 până la 5 la sută din produsul intern brut, ceea ce face ca siguranța rutieră să reprezinte o prioritate urgentă de sănătate publică și de dezvoltare;
 4. Reafirmă dreptul fiecărei ființe umane, fără nici o discriminare, de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate mentală și psihică;
 5. Recunosc impactul evenimentelor rutiere nedorite asupra copiilor şi tinerilor şi accentuează importanţa de a lua în calcul nevoile acestora precum şi pe cele ale utilizatorilor drumurilor care se află în situaţii vulnerabile inclusiv ale persoanelor în vârstă şi ale celor cu dizabilităţi;
 6. Recunosc faptul că siguranţa rutieră este în principal responsabilitatea Guvernelor, admiţând în acelaşi timp că responsabilitatea se împarte şi între stakeholderi precum sectoarele public şi cel privat, sectorul academic, organizaţiile profesionale, ONG-uri, cetăţeni şi mass media, cu scopul de a merge către o lume liberă de fatalităţi rutiere şi răniri grave;
 7. Consideră binevenită elaborarea Planului Global pentru a Doua Decadă de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră 2021-2030, care oferă un set de opţiuni şi strategii de urmat pentru guverne şi alţi stakeholderi relevanţi, recunoscând în acelaşi timp că implementarea acţiunilor dedicate la nivel naţional şi internaţional ar trebui susţinută prin dedicare, coordonare şi crearea de parteneriate, finanţare susţinută pe termen lung atât publică cât şi privată, legislaţie corespunzătoare, instituţii puternice, educaţie şi training, şi ar trebui ghidată de tehnologie şi inovaţie, date, evidenţă şi cele mai bune practici;
 8. Recunoaşte, de asemenea, că nu există o formulă unică şi că nivelul global de ambiţie necesită luarea în considerare a situaţiei specifice din fiecare ţară, cu nevoile, realităţile, capacităţile, politicile şi priorităţile sale diferite şi încurajează îmbunătăţirea eforturilor atât prin distribuirea de bune practici cât şi prin mecanisme de implementare eficiente şi oferirea de suport tehnic în scopul susţinerii şi promovării atingerii accelerate a tuturor obiectivelor legate de siguranţa rutieră.

În aceeaşi măsură, cei mai sus menţionaţi se angajează să pună în aplicare următoarele acţiuni (pentru lista completă consultaţi site-ul www.un.org):

 1. Conducerea implementării Planului Global pentru Decada de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră 2021-2030, care descrie acţiunile cheie sugerate pentru a obţine reducerea cu cel puţin 50% a deceselor în accidente rutiere până în anul 2030 şi solicitarea stabilirii de ţinte naţionale pentru reducerea fatalităţilor şi a rănirilor grave pentru toţi utilizatorii drumului, o atenţie specială fiind dată nevoilor de siguranţă ale celor mai vulnerabili dintre aceştia, pietoni, biciclişti, motociclişti şi utilizatori ai transportului public, luând în considerare circumstanţele, politicile şi strategiile naţionale.
 2. Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor regionale, naționale și subnaționale care pot include obiective de siguranță rutieră sau alți indicatori bazați pe dovezi, acolo unde au fost stabilite și puse în aplicare procese de punere în aplicare bazate pe dovezi, prin adoptarea unei abordări la nivelul întregii administrații și la nivelul întregii societăți și prin desemnarea punctelor focale naționale pentru siguranța rutieră prin înființarea rețelelor lor, pentru a facilita cooperarea cu OMS pentru a urmări progresele înregistrate în direcția punerii în aplicare a celui de-al doilea deceniu de acțiune pentru siguranța rutieră 2021-2030.
 3. Promovarea implicării sistematice cu părțile interesate relevante, inclusiv din domeniile transporturilor, sănătății, educației, finanțelor, mediului și infrastructurii, și încurajarea statelor membre să ia în considerare să devină părți contractante la instrumentele juridice ale Organizației Națiunilor Unite privind siguranța rutieră și, dincolo de aderare, aplicarea, punerea în aplicare și promovarea dispozițiilor sau a reglementărilor lor în materie de siguranță.
 4. Punerea în aplicare a unei abordări bazate pe un sistem sigur prin politici care promovează proiectarea și ingineria infrastructurii rutiere urbane și rurale sigure; stabilirea limitelor de viteză adecvate în condiții de siguranță, sprijinite de măsuri adecvate de gestionare a vitezei; permiterea transportului multimodal și mobilităţii active; stabilirea, acolo unde este posibil, a unei combinații optime de transport motorizat și nemotorizat, cu un accent deosebit pe transportul public, mersul pe jos și cu bicicleta, inclusiv serviciile de distribuire a bicicletelor, infrastructura pietonală sigură și trecerile la nivel, în special în zonele urbane.
 5. Adoptarea de bune practici bazate pe dovezi științifice pentru abordarea factorilor de risc esențiali, inclusiv neutilizarea centurilor de siguranță, a scaunelor pentru copii și a căștilor protectoare, a condițiilor medicale și a medicamentelor care afectează conducerea în condiții de siguranță, conducerea sub influența alcoolului, a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope și psihoactive, utilizarea necorespunzătoare a telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice, inclusiv mesajele text în timpul conducerii, conducerea cu viteză, conducerea în condiții de vizibilitate redusă, oboseala conducătorului auto, precum și lipsa unei infrastructuri adecvate; și pentru eforturile de asigurare a respectării legislației, inclusiv activitatea poliției rutiere, împreună cu inițiative de sensibilizare și educație, susținute de proiecte de infrastructură intuitive și care favorizează respectarea legislației și un sistem solid de răspuns în caz de urgență și de îngrijire post-accident.
 6. Să se asigure că îmbunătățirea infrastructurii rutiere și investițiile sunt ghidate de o abordare integrată în materie de siguranță rutieră, care să țină seama, printre altele, de legăturile dintre siguranța rutieră și eradicarea sărăciei în toate dimensiunile sale, de sănătatea fizică, inclusiv de tulburările de vedere și de problemele de sănătate mintală, de realizarea unei acoperiri universale a sănătății, de creșterea economică, de educația de calitate, de reducerea inegalităților în interiorul și între țări; egalitatea de gen și capacitarea femeilor, munca decentă, orașele durabile, mediul și schimbările climatice, precum și factorii sociali mai largi ai siguranței rutiere și interdependența dintre ODD și obiectivele care sunt integrate, interconectate și indivizibile și asigură standarde minime de performanță în materie de siguranță pentru toți participanții la trafic.
 7. Asigurarea unor sisteme adecvate de asigurare a utilizatorilor drumurilor și sporirea sprijinului pentru toate victimele accidentelor rutiere și familiile acestora; consolidarea asistenței prespitalicești și a răspunsului post-accident; și încurajarea accesului persoanelor cu vătămări corporale și cu handicap la servicii adecvate pentru reabilitarea timpurie și reintegrarea socială.
 8. Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale conducătorilor auto profesioniști, în special ale conducătorilor de vehicule utilitare, inclusiv prin continuarea punerii în aplicare a unor standarde înalte privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, siguranța rutieră și condițiile rutiere și de vehicule adecvate, și invitarea statelor membre la punerea în aplicare a cadrelor profesionale de calificare a conducătorilor auto stabilite pe baza unor standarde recunoscute pentru formare, certificare, acordarea de licențe, evaluare.
 9. Integrarea unei perspective de gen în elaborarea politicilor și punerea în aplicare a politicilor în domeniul transporturilor, care să asigure o mobilitate sigură, sigură, favorabilă incluziunii, accesibilă, fiabilă și durabilă și participarea nediscriminatorie la transporturi; și să se asigure că politicile vizează participanții la trafic care s-ar putea afla în situații vulnerabile, în special copiii, tinerii, persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități.
 10. Să furnizeze cunoștințe și programe de sensibilizare în materie de siguranță rutieră bazate pe dovezi pentru a promova o cultură a siguranței în rândul tuturor participanților la trafic și pentru a aborda comportamentele cu risc ridicat, în special în rândul tinerilor, precum și drumul mai larg care utilizează comunitatea prin advocacy, formare și educație și pentru a încuraja participarea sectorului privat la completarea eforturilor naționale de promovare a unei mai mari sensibilizări cu privire la siguranța rutieră, ca parte a responsabilității sociale a întreprinderilor.
 11. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul siguranței rutiere prin schimbul de bune practici, prin mecanisme de punere în aplicare cu succes și prin standarde tehnice; asigurarea faptului că vehiculele uzate respectă standardele naționale relevante în materie de siguranță și emisii, încercând să se asigure că toate vehiculele produse și vândute pentru fiecare piață până în 2030 sunt echipate cu niveluri adecvate de performanță în materie de siguranță și că se oferă stimulente, dacă este posibil, pentru utilizarea vehiculelor cu performanțe sporite în materie de siguranță; încurajarea furnizării de informații pentru consumatori cu privire la siguranța vehiculelor prin intermediul unor noi programe de evaluare a autovehiculelor, care sunt independente de producătorii de vehicule și care încurajează schimbul de astfel de informații privind consumatorii cu OMS și cu alte țări, în special cu țările în curs de dezvoltare, inclusiv cu țările cel mai puțin dezvoltate; și armonizarea practicilor, după caz, referitoare la formare, programul de conducere și condițiile de muncă, înmatricularea vehiculelor, certificarea și acordarea de licențe.

 

Sursa: www.un.org

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter